Ochrana osobných údajov

Spoločnosť K A S I C O, a. s. je špecializovaná tlačiareň cenných papierov, ale aj iných polygrafických výrobkov. Spoločnosť dokáže zabezpečiť aj tie produkty, ktoré si vyžadujú aplikovať pri ich výrobe najväčší počet ochranných prvkov voči ich falzifikácii alebo ich pozmeňovaniu. V oblasti publikácií ročne zabezpečuje výrobu stovky titulov v mäkkej či tvrdej väzbe ako i väzieb šitých na striešku.

Pre zaistenie kvality poskytovaných služieb implementuje a certifikuje spoločnosť viacero systémov riadenia:

– Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008

– systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

– Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018

– Systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

Pre výkon svojich činností musí spoločnosť spracúvať osobné údaje o svojich zamestnancoch a klientoch.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

Spoločnosť:

Názov spoločnosti K A S I C O, a. s.
IČO 17308267
IČ DPH SK2020327914
DIČ 2020327914
Adresa Ivanská cesta 2C , Bratislava , 82104, Slovensko

Spracúvanie osobných údajov:

Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov a klientov spoločnosti

Informácie K A S I C O, a. s. o účeloch a právnom základe spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o rozsahu osobných údajov a dobe spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov na webovej stránke (informácia o cookies):

Poskytovateľ  prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaní za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli.  Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na stránke za konkrétnym účelom a udelili zároveň súhlas na spracovanie údajov poskytnutých formulárom.

O návštevníkoch webovej stránky spracovávame: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
O odberateľoch noviniek emailom:  identifikátor osoby, meno, emailová adresa 

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy. Viac informácii na /sk/sukromie/cookies

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

V rámci činností vykonávaných v spoločnosti sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevyužíva.

Spoloční prevádzkovatelia

V rámci výkonu predmetu svojej činnosti K A S I C O, a. s. nevystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako spoločný prevádzkovateľ s iným subjektom.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osobu majú právo

  • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
  • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú;
  • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
  • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
  • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou;
  • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
  • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“);
  • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

Pre niektoré z účelov spracúvania môže spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať notársky overenou písomnou žiadosťou zaslanou na adresu organizácie alebo doručenou osobne (bez nutnosti overenia) do sídla spoločnosti: Hagarova 9, Bratislava. Súhlas je možné odvolať aj elektronicky zaslaním e-mailu na adresu gdpr@kasico.sk, ak je takéto odvolanie opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom. Spoločnosť spracúva osobné údaje získané priamo od dotknutých osôb, alebo ich v lehote do 30 dní o spracúvaní informuje.

Právo podľa GDRP

Spôsoby overenia dotknutej osoby

Časový rámec odpovede

Právo na informácie

Overenie potrebné pri získaní OÚ

Poskytnuté okamžite

Právo prístupu k OÚ

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o získanie údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom

1 mesiac

Právo na opravu OÚ

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o opravu údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom

1 mesiac

Právo na výmaz OÚ

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o výmaz údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail gdrp@kasico.sk

Bez zbytočného odkladu

Právo namietať proti spracúvaniu

Potrebná osobná návšteva, notárom overená námietka alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom

Bez zbytočného odkladu

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail gdrp@kasico.sk

Bez zbytočného odkladu


Právo na prenos údajov

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o prenos údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom

1 mesiac

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou

Nevzťahuje sa

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ

Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o obmedzenie alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom

1 mesiac

 

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

Vyplnený formulár žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje K A S I C O, a. s. spracúva v rámci svojich informačných systémov, je možné doručiť poštou alebo osobne do sídla spoločnosti, alebo elektronicky na adresu gdpr@kasico.sk.  Po doručení formuláru je potrebné overenie dotknutej osoby. V prípade neprimeraných žiadostí dotknutých osôb, t. j. neopodstatnených alebo šikanóznych, rozhoduje o forme a rozsahu poskytovania informácií, oznámení a postupov výkonu práv dotknutej osoby štatutárny orgán spoločnosti.

Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).