Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


Požiadavky na tlačové dáta

Požiadavky na tlačové dáta:


─    PDF súbor vo verzii PDF 1.3 (kompatibilita Acrobat 4).

─   Všeobecne sa odporúča vytvárať Postscript a následne cez Acrobat Distiller do súboru PDF. Dá sa použiť aj export z aplikácie, tu je však potrebné skontrolovať správne nastavenie výstupu.

─  Všetky tlačové prvky v PDF musia mať dáta v CMYK-u, v stupňoch šedi či výťažkoch, prípadne definované priamymi farbami Pantone.

─   Žiadne prvky nesmú byť definované v RGB alebo LAB priestore a nesmú obsahovať ICC profily. (ICC profily sú pri spracovaní RIP-om ignorované).

─   Pantone farby musia byť v dokumente jasne a jednotne definované. Pokiaľ je to možné, prednosť má označenie pomocou niektorého z priemyslovo uznávaných systémov priamych farieb, ako sú farby PANTONE. Pri inom označení sa nesmie použiť diakritika.

─   Priame farby musia mať správne definovanú pretlač. (OVERPRINT)

─   Všetky písma musia byť vložené do dokumentu, prípadne v krivkách.

─  Každá stránka musí obsahovať spadávku, ak sa v grafike nachádza kresba zasahujúca do orezu. Spadávka musí byť minimálne 3 mm. Odsadenie orezových značiek minimálne 6 bodov

─   Stránky musia byť vycentrované na stred, čitateľné, pozitívne, jednotlivo postavené na portrait, v žiad-
nom prípade ako dvojstrany radené za sebou vzostupne, súbory pomenovať zhodne s číslami strán v dokumente /001_016.pdf/

─  Obrázky by mali mať rozlíšenie 300 dpi, pérovky, texty, značky, logá, kreslená grafika by mali byť definované vektormi 1200 dpi.

─   Pri väzbe V2 treba počítať s odsadením grafiky na rube obálky, aby nezasahovala do frézy a aby chytilo lepidlo (3-5 mm). To sa týka aj prvej a poslednej strany knižného bloku.

─   Z dôvodu urýchlenia schvaľovania tlačových podkladov ustúpilo KASICO a. s. od výroby a schvaľovania klasických plotrov (ozalidov).

─  Na základe vzájomnej dohody vytvorí KASICO a. s. na svojom ftp serveri schránku a oznámi objednávateľovi prístup do nej. Do tejto schránky bude objednávateľ zasielať tlačové podklady. Zároveň na uvedenej schránke nájde zhotoviteľom spracované podklady na kontrolu. Tieto náhľadové podklady slúžia objednávateľovi predovšetkým na kontrolu rozsahu, obsahu diela pred tlačou.

 

─   Komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom prebieha veľmi jednoducho.

─  Objednávateľ zašle svoje tlačové podklady na ftp server a oznámi túto skutočnosť obchodníkovi KASICA a. s. s ktorým komunikuje o danej zákazke.

─   Obchodník informuje ctp pracovisko KASICA a.s. o zaslaní tlačových podkladov zo strany objednávateľa.

─   Po spracovaní tlačových podkladov na ctp pracovisku, pripravia pracovníci z KASICO a. s. náhľadové pdf pre zadávateľa.

─    Príslušný obchodník informuje zákazníka o tom, že náhľadové pdf je pripravené na kontrolu.

─    Objednávateľ po prekontrolovaní takto pripravených podkladov k danej zákazke.

─    Vyplní príslušný riadok protokolu. Viď príloha č. 1

 

 

                                                                                                                              Príloha č. 1

Vážený zákazník,

prosím vyhľadajte si na našom ftp serveri vo Vašej schránke nižšie uvedenú zákazku. Po jej prekontrolovaní Vás žiadame doplniť do priloženej tabuľky Vaše stanovisko – riadok Vyjadrenie zákazníka.

V prípade, že všetky dáta sú korektné prosíme napíšte, že súhlasíte s tlačou.

V prípade, že niektoré strany nie sú korektné, prosím informujte nás o ktoré strany ide, kedy zašlete opravené strany atp.

   

 

Protokol

 

Názov zákazky:

 

Číslo zákazky:

 

Formát:

 

Rozsah (počet strán):

 

Meno zákazníka:

 

Názov náhľadového pdf:

 

Miesto uloženia:

 

Meno:

 

Heslo:

 

Dátum uloženia na ftp serveri

 

Požiadanie zákazníka na odsúhlasenie tlačových podkladov dňa:

 

Vyjadrenie zákazníka:

 

 

 

 

 

Dňa: