Novinky

Nová linka MÜLLER MARTINI


viac >>

Nová linka KOLBUS


viac >>


GDPR

 

1. Nariadenie GDPR - Informácia pre dotknuté osoby

Beáta Vizváryová, dňa 15. 5. 2018

1.1    O organizácii

Spoločnosť KASICO a. s. je špecializovaná tlačiareň cenných papierov, ale aj iných polygrafických výrobkov. Spoločnosť dokáže zabezpečiť aj tie produkty, ktoré si vyžadujú aplikovať pri ich výrobe najväčší počet ochranných prvkov voči ich falzifikácii alebo ich pozmeňovaniu. V oblasti publikácií ročne zabezpečuje výrobu stovky titulov v mäkkej či tvrdej väzbe ako i väzieb šitých na striešku.

Pre zaistenie kvality poskytovaných služieb implementuje a certifikuje spoločnosť viacero systémov riadenia:

– Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008

– Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

– Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007

– Systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

 

Pre výkon svojich činností musí spoločnosť spracúvať osobné údaje o svojich zamestnancoch a klientoch.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov a klientov spoločnosti. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.

 

1.2    Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti KASICO, a. s., tlačiareň cenín, Beckovská 38, 823 61 Bratislava.

   

Právo podľa GDRP

Potrebné overenie dotknutej osoby

Časový rámec odpovede

Právo na informácie

Overenie potrebné pri získaní OÚ

Poskytnuté okamžite

Právo prístupu k OÚ

Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov

1 mesiac

Právo na opravu OÚ

Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov

1 mesiac

Právo na výmaz OÚ

Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo namietať proti spracúvaniu

Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním

Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na prenos údajov

Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov

1 mesiac

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou

Nevzťahuje sa

 Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uvedený v prílohe č. 1 dokumentu.

1.3    Kontaktné údaje spoločnosti:

KASICO, a. s., tlačiareň cenín

Beckovská 38, 823 61 Bratislava                       

Tel.: +421 2 48 20 96 11                      

E-mail: kasico@kasico.sk,

web: www.kasico.sk

 

1.4    Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Beáta Vizváryová – zodpovedná osoba – gdpr@kasico.sk, beata.vizvaryova@kasico.sk

tel.: 02/48 209 635

 

1.5    Zoznam IS Spoločnosti

Zoznam IS vrátane podrobností je v samostatnom dokumente, ktorý na základe žiadosti poskytne zodpovedná osoba.

 

1.6    Získanie súhlasu

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby. Pre získanie súhlasu sa použije formulár uvedený nižšie.